Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ข้อกำหนด และ นโยบาย onenightthailand.com

การใช้เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ ( รวมเรียกว่า “เว็บไซต์” ) ของ onenightthailand.com หรือ onenightthailand.com ในเครือ หรือ องค์กร-บุคคลในกลุ่ม onenightthailand.com ( รวมเรียกว่า “Web Master” ) และการใช้ข้อมูลที่นำเสนอไม่ว่าจะโดยผ่านเว็บไซต์หรือระบบการติดต่อสื่อสารอื่นของ onenightthailand.com นั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.ทรัพย์สินทางปัญญา

1.1 ท่านยอมรับว่า onenightthailand.com เป็นเจ้าของข้อมูล ภาพ เสียง แบบ ดีไซน์ ความคิดทางธุรกิจ รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทุกอย่างในเว็บไซต์ ยกเว้นในส่วนที่ท่านเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิตามกฎหมาย ( “ทรัพย์สินของ Web Master” )
1.2 ท่านตกลงที่จะไม่คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินของWeb Master ไปใช้เพื่อประโยชน์
ทางการค้า – ธุรกิจ หรือประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันอาจเป็นการละเมิดสิทธิของ Web Master หรือ อาจทำให้ Web Master ได้รับความเสียหาย หรืออาจทำให้ Web Master เสียชื่อเสียง หรือทำให้บุคคลใดๆ หลงเชื่อ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะของท่านและ / หรือของ Web Master หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Web Master
1.3 ท่านรับรองและรับประกันว่าข้อความที่ท่านระบุหรือให้ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ เช่น การลงทะเบียน การโพสต์ข้อความ การลงประกาศ การส่งต่อข้อมูลให้กับ Web Master สมาชิก หรือบุคคลอื่นที่ใช้เว็บไซต์ หรือ โดยวิธีการอื่นใดนั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น และเป็นข้อมูลที่เป็นจริง
1.4 ท่านตกลงอนุญาตให้ Web Master สามารถใช้ข้อมูลหรือรูปภาพที่ท่านได้ส่ง หรือโพสต์ หรือแสดงในหรือผ่านเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารและจัดการเว็บไซต์ หรือการโปรโมทเว็บไซต์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสมาชิกหรือผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้โดย Web Master อาจทำการตัดทอน ย่อ เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมแก่วิธีการนำเสนอ หรือวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ

2. การใช้งานเว็บไซต์

2.1 ท่านตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดกับศีลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีงามของประเทศ
2.2 ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ อันอาจเป็นการละเมิดสิทธิ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความยุ่งยาก หรือ ความรำคาญอื่นใดแก่ Web Master หรือบุคคลอื่น
2.3 ท่านตกลงใช้เว็บไซต์ และข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยความระมัดระวัง และรับรู้ว่าแม้นว่า Web Master จะมีนโยบายในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน แต่ Web Master ไม่ได้ให้คำรับรองและรับประกันในความถูกต้องของข้อมูล คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล สินค้า-บริการ ร้านค้า หรือผู้ประกอบการใดๆ รวมทั้งคำแนะนำหรือการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมใดๆ ไม่ว่าจะนำเสนอโดย Web Master หรือบุคคลใดๆ และไม่ว่าจะนำเสนอในเว็บไซต์โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการส่งข้อมูลโดยเว็บไซต์ หรือโดย Web Master หรือโดยวิธีการอื่นใดๆ และไม่ว่าจะได้นำเสนอเป็นการทั่วไป หรือเป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ว่าจะได้นำเสนอโดยท่านได้ร้องขอ หรือไม่ได้ร้องขอก็ตาม
2.4 ท่านตกลงที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า-บริการ ร้านค้า หรือผู้ประกอบการ คำแนะนำ คำโฆษณา หรือข้อมูลอื่นใดโดยตรงกับเจ้าของสินค้า-บริการหรือกับผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมใดๆ
2.5 ท่านจะไม่ทำการเชื่อมโยงเว็บไซต์ หรือข้อมูลเว็บไซต์ในประการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ในทางการค้าหรือธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือในประการใดๆ อันอาจทำให้ Web Master ได้รับความเสียหายหรืออาจถูกละเมิดสิทธิ หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าท่านได้รับการสนับสนุน หรือเป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นๆ กับ Web Master หรือเว็บไซต์ ของ Web Master
นอกจากนั้นการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือข้อมูลที่อนุญาตให้กระทำได้นั้นจะต้องเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลโดยแสดงหน้าจอเต็มของเว็บไซต์ โดยไม่แสดงอยู่ภายในกรอบของเว็บไซต์ของท่าน
2.6 ท่านรับรู้รับทราบว่า Web Master ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อในการนำเสนอข้อมูลสินค้า-บริการ สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่น ข้อมูล Web Master ข้อมูลเกี่ยวกับดีลหรือกิจกรรมใดๆ ของบุคคลต่างๆ ทั้งที่เป็นสมาชิกหรือมิใช่สมาชิก ทั้งที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ หรือไม่ใช่หุ้นส่วนธุรกิจ ทั้งที่เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือไม่ใช่ผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือในสถานะอื่น ทั้งในรูปของการลงประกาศหรือโฆษณา หรือโพสต์ข้อความ หรือรูปแบบอื่นๆ
ดังนั้น Web Master ไม่อาจรับรองหรือรับประกันความผิดพลาดและไม่สามารถรับประกันหรือรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ
2.7 แม้นว่า Web Master จะมีนโยบายในการจัดทำเว็บไซต์และระบบให้มีความปลอดภัยอย่างดีที่สุด แต่ Web Master ไม่สามารถให้คำรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการทำงานของระบบในทุกเรื่อง

3.การลงโฆษณา

3.1การจองโฆษณาจะมีผลเมื่อผู้จองโฆษณาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วน และได้มีการยืนยันการจองและชำระเงินโดยถูกต้องแล้วเท่านั้น
3.2 การโฆษณาจะต้องไม่เป็นการโฆษณาในธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ Web Master
3.3 เนื้อหาของการโฆษณาจะต้องไม่เป็นการผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นเนื้อหาที่เป็นการเสียดสี โจมตี หรือให้ร้ายแก่บุคคลอื่น หรือเกี่ยวกับการเมือง หรือข้อโต้แย้งทางสังคม การเมือง หรือศาสนา และจะต้องไม่เป็นการโฆษณาอันเกินจริง หรือหลอกลวง หรืออาจทำให้บุคคลอื่นเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่มีลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในคุณภาพของสินค้าหรือบริการ หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้โฆษณากับ Web Master
3.4 ผู้จองโฆษณาให้การรับรองว่าได้ทำการขออนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายในรูปแบบ เนื้อหา และการลงโฆษณาใดๆ ที่กฎหมายระบุให้จะต้องมีการขออนุญาต และจะทำการใดๆ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือนโยบายที่บังคับใช้อยู่ก่อน ระหว่าง หรือ ภายหลังการลงโฆษณา รวมถึงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของ Web Master อย่างเคร่งครัด
3.5 Web Master ขอสงวนสิทธิในการขอให้ผู้จองโฆษณาแก้ไขแบบโฆษณาที่เห็นว่าอาจขัดกับเงื่อนไขการลงโฆษณา ไม่ว่าจะก่อนที่จะได้มีการลงโฆษณา หรือได้มีการลงโฆษณาไปแล้ว
3.6 ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาไม่ทำการแก้ไขแบบโฆษณาตามที่ Web Master ร้องขอ Web Master ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการโฆษณาดังกล่าวได้ทันที
3.7 Web Master ขอสงวนสิทธิในการที่จะรับหรือไม่รับโฆษณาใดๆ ตามที่เห็นสมควร แม้นว่าโฆษณาดังกล่าวจะไม่ขัดกับข้อกำหนดการลงโฆษณา และ Web Master ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเว็บไซต์ตามความเหมาะสมตามนโยบายของ Web Master

4. ข้อจำกัดความรับผิด

4.1 Web Master จะไม่รับผิดต่อความเสียหายทุกอย่างต่อบุคคลใดๆ อันเกิดจากการใช้เว็บไซต์ หรือจากข้อมูลหรือคำแนะนำของเว็บไซต์ การส่ง-รับข้อมูล การเชื่อมโยงเว็บไซต์ การทำธุรกรรม หรือการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์หรือการใช้เว็บไซต์ หรือการใช้เว็บไซต์ การดาวน์โหลด การรับ-ส่งข้อมูล หรือด้วยเหตุอื่นใด หรืออันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของ Web Master ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือสิทธิที่ Web Master มีตามกฎหมาย
4.2 ท่านตกลงที่จะสละสิทธิในการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประการต่อ Web Master หรือ ตัวแทนของ Web Master อันเนื่องมาจากกิจกรรมหรือเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 หรือเหตุอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์
4.3 แม้นจะมีการระบุข้อจำกัดความรับผิด และข้อตกลงสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ Web Master จะต้องมีความรับผิดต่อท่าน ท่านตกลงว่า ความรับผิดสูงสุดที่ Web Master จะต้องรับผิดต่อท่านนั้นจะไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5. ข้อสงวนสิทธิ

5.1 บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และท่านยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว
5.2 Web Master ขอสงวนสิทธิในการไม่อนุมัติ ยกเลิก หรือระงับการใช้งานหรือสถานะสมาชิกของท่าน ไม่ว่าจะโดยเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล และโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
5.3 Web Master ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลและ / หรือรูปแบบการแสดงใดๆ ของข้อมูลท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ? บริการ และข้อมูลร้านค้า หรือข้อมูลอื่นตามที่ Web Master เห็นว่าเหมาะสมและสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
5.4 Web Master ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลของท่าน จัดส่งข้อมูลของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ ? พนักงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ท่านได้กระทำการใดๆ อันเป็นการผิดข้อกำหนดเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ หรือในการที่ท่านอาจกระทำผิดกฎหมายหรือกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่เห็นว่าเหมาะสม
5.5 Web Master ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกข้อเสนอของ Web Master หรือของบุคคลใดที่ได้กระทำผ่านเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีความจำเป็น หรือสมควร หรือในกรณีที่เห็นว่าข้อเสนอใดๆ นั้นอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีข้อผิดพลาด หรืออาจก่อให้เกิดความสับสนใดๆ ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะได้ใช้สิทธิไปแล้วหรือไม่ก็ตาม

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้และการระงับข้อพิพาทนั้นให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Log in

Please Sign-In

Captcha!
Don't have an account?
sign up

reset password

Enter your password

Back to
Log in

sign up

Registration Form

Captcha!
Back to
Log in
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Ranked List
Ranked List
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format